CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Inntaksreglement for Hop videregående skole

Hop videregående skole AS er en liten skole som tenker stort om den enkelte elev.
Hop videregående skole AS er en privatskole som eies av organisasjonen Blå Kors Norge.
Skolen er godkjent for 84 elevplasser. Skolen tar ikke inn elever på bakgrunn av karakternivå, men tar inn elever som har behov for tilbudene ved skolen. Skolen følger ordinær læreplan, og målet at elevene etter endt VG2 skal få læreplass.

 

1. Søkemåte

Det søkes elektronisk fra skolens hjemmeside www.hopvgskole.no

Det kan også søkes i papirversjon. Søknadsskjema og hjelp til å søke, fås ved henvendelse til skolen. Du kan også laste ned søknadsskjemaet.

 

2. Søknadsfrist

1. mars er ordinær søkefrist til skolestart i august.

Er det ledig plass, tar skolen imot søknad etter fristen.

 

3. Inntaksgrunnlag

Hop videregående skole har hele landet som inntaksområde.

Ved inntak prioriteres søkere i denne rekkefølgen, jfr Friskoleloven §3-1 andre ledd:

1. Ungdom med rett til videregående opplæring

2. Voksne med rett til videregående opplæring

3. Voksne uten rett til videregående opplæring. Hjemmefylket skal ha vurdert realkompetansen til en voksen søker før inntak.

 

Skolens målgruppe:

                        - Søkere med behov for sosialpedagogisk tilrettelegging.

                        - Søkere med generelle eller sammensatte lærevansker

                        - Søkere med andre sammensatte behov for særskilt tilrettelegging

 

Ved prioritering av søkere legger skolen storvekt på innholdet i dokumentasjoanen som følger søknaden. Den må inneholde momenter som søkers faglige forutsetninger og motivasjon for å kunne følge undervisningen på utdanningsprogrammet det søkes til.

 

4. Gratis opplæring

Det kreves ikke skolepenger. Undervisningsåret er gratis. Skolens driftsutgifter dekkes ved statstilskudd, jfr. Forskrift til Privl.§9A-2.

 

5. Rett til spesialundervisning

Dersom en elev for en kortere eller lengre periode er mer ressurskrevende enn det er dekning for i tilskuddssatsen, blir elevens rett til spesialundervisning vurdert. Vedtak krever sakkyndig uttale. Det er fylkeskommunen som fatter vedtak.

 

6. Behandling av søknad

Søknader behandles i skolens inntaksteam som består av skolens sosialrådgivere, i samarbeid med avdelingslederne.

Rektor fatter vedtak.

Inntaket ferdigbehandles i juni måned med påfølgende svarfrist.

For å få skoleplass på Hop videregående skole, kreves det en vurdering fra kompetent instans utenfor skolen om behovet for opplæringstilbudet, jfr Forskrift til Privl §9A-5.

Slik dokumentasjon skal foreligge før søknaden blir behandlet.

 

7. Melding om inntak

Vedtak meldes søkeren på e-post og SMS, eventuelt i post.

Inntaket registreres og meldes videre til Utdanningsdirektoratet og til elevens hjemfylke via Extens, jfr. Forskrift til Friskoleloven §2-2. Behov for læreplass for elev tatt inn på Vg2 meldes likeens til hjemfylket via Extens

Meldetidspunkt er de rapporteringsdatoer Udir bestemmer.

 

8. Klageadgang

Vedtak om skoleplass er et enkeltvedtak og det kan påklages, jfr Forvaltningsloven §2.

Fylkesmannen er klageinstans.

I henhold til Friskoleloven § 3-2, andre ledd, benytter elev som tas inn i videregående skole,  retten sin til videregående opplæring etter Opplæringslovens §3-1 og 4A-3.

Inntaksreglementet er gitt med hjemmel i Friskoleloven §3-1  og de hensyn som fremgår av Rundskriv Udir-5-2010 om inntak av elever til private skole med rett til statstilskudd –friskoleloven §3-1.

 

Reglementet er revidert og godkjent av skolens styre 20.10.2016