Skolens inntaksreglement

Hop videregående skole tilbyr videregående opplæring for personer med dokumenterte lærevansker og/eller funksjonsutfordringer. Skolen følger ordinære læreplaner. Hop videgående skole er organisert i et aksjeselskap heleid av Blå Kors Norge som er en ideell stiftelse.

Hop videregående skole er godkjent for totalt 108 elever, men tilbyr for tiden ikke alle elevplassene den er godkjent for. Totalt antall godkjente elevplasser på de utdanningsprogrammene som tilbys høsten 2024 er 92 heltallselever.

Skolen har åpning for å ta inn flere elever etter førsteinntak dersom klasseromskapasiteten endrer seg.

Høsten 2024 har skolen følgende tilbud:

Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign12 elevplasser
Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjonTotalt 24 elevplasser
Vg2 Informasjonsteknologi
Vg1 Teknologi- og industrifagTotalt 26 elevplasser
Vg2 Industriteknologi
Vg1 Helse- og oppvekstfag *Totalt 30 elevplasser
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
  
  
Totalt elevplasser92

1.

Hop videregående skole tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring. Skolen er godkjent etter privatskolelova § 2-1 f «særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma», med sats etter økonomiforskrift til privatskolelova § 4-3 a for «nokså ressurskrevjande elevar».

Søkere må kunne dokumenterte generelle eller sammensatte lærevansker i samsvar med vår godkjenning. Lærevanskene skal være langvarige eller permanente.

2.

Skolen har hele landet som inntaksområde, jf. privatskolelova § 3-1.

3.

Hop videregående skole kan, i tillegg til ungdom og voksne med rett til videregående opplæring, ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring, jf. privatskolelova § 3-1 annet ledd annet punktum.

Skolen har ansvar for at de elevene som tas inn har slike lærevansker og/eller funksjonsutfordringer som skolen får tilskudd etter, jf. Økonomiforskrift til privatskolelova § 8-6. Dokumentasjon må foreligge fra en kompetent instans utenfor skolen.

Dersom ikke skolen mottar denne dokumentasjonen innen søknadsfrist blir søknaden avvist.

Alle søkere må ha fullført ordinær grunnskole, eller ha tilsvarende realkompetansevurdering.

For voksne søkere er det videre en forutsetning for inntak at hjemfylket har vurdert søkers realkompetanse iht. fagene til programområdet som søkeren søker seg inn på.

4.

Det kreves ikke skolepenger. Undervisningsåret er gratis. Skolens driftsutgifter dekkes ved statstilskudd.

5.

Det søkes elektronisk fra skolens hjemmeside på hopvgskole.no. Hjelp til å søke kan fås ved henvendelse til skolen.

6.

Dersom en elev for en kortere eller lengre periode er mer ressurskrevende enn det er dekning for i tilskuddssatsen, kan eleven søke om spesialundervisning. Vedtak om spesialundervisning krever sakkyndig uttale. Det er fylkeskommunen som fatter vedtak.

7.

Skolens inntaksteam treffer avgjørelse om inntak i henhold til gjeldene regler i privatskolelova og inntaksreglementet. Rektor fatter vedtak.

Inntaksteamet består av:

  • Rektor
  • Avdelingsledere
  • Rådgivere

8.

Prioritering av søkere skal skje etter saklig hensyn, hjemlet i skolens inntaksreglement og etter gjeldende rettsregler. Ved et eventuelt løpende inntak vil skolen ta inn alle søkere som fyller de formelle vilkårene for inntak, så lenge skolen har kapasitet.

9.

Dersom det er flere søkere enn godkjente elevplasser prioriteres søkere etter følgende hensyn:

  • Ungdom med rett til videregående opplæring.
  • Voksne med rett til videregående opplæring.
  • Voksne uten rett til videregående opplæring. Hjemfylket skal ha vurdert realkompetansen til en voksen søker før inntak.

Innenfor hver av gruppene gjelder det videre:

  • Skolen vil prioritere nåværende og tidligere elever foran eksterne søkere.
  • Videre blir heltidselever prioritert foran deltidelever innenfor hver av disse kategoriene.
  • For opptak ved ellers like vilkår vil søkere med geografisk nærhet til skolen prioritereres. Det vil si søkere fra Askøy, Øygarden kommune og Bergen.

Inntak for søkere som ellers står likt, ut ifra saklige hensyn og søkerne sin prioritering av linje, avgjøres ved loddtrekning.

Søknadsfrist for hovedopptak er til og med 15. mars.

Dersom det er ledige plasser ved skolen etter første inntak, vil et nytt inntak gjennomføres. Søknadsfrist for andre inntak er til og med 15.juni. Dersom det fortsatt er ledige plasser etter andre gangs inntak, vil skolen foreta et tredje inntak, med søknadsfrist til og med 10.august. Deretter et fjerde inntak som er løpende til og med 30.september. Ingen inntak etter 1.oktober.

10.

Avgjørelsen om inntak til skolen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2. Søker kan innen 3 uker etter at avgjørelsen er mottatt, klage på avgjørelsen til statsforvalter i Vestland. Klagen sendes til skolen som videresender denne til statsforvalteren etter at skolen har vurdert klagen.

I henhold til privatskolelova §3-2, andre ledd, benytter eleven som tas inn i videregående skole, retten sin til videregående opplæring etter opplæringsloven §3-1 og 4A-3.

11.

Inntaksreglementet kan til enhver tid endres av skolens styre innenfor rammene av gjeldende regelverk, og i forkant av gjeldende inntaksprosess, jf. privatskolelova § 5-2 annet ledd bokstav d.

Reglementet er godkjent av styret 09.03.2023

 

Rull til toppen