Skolens inntaksreglement

Hop videregående skole tilbyr videregående opplæring for personer med dokumenterte lærevansker og/eller funksjonsutfordringer. Skolen er organisert i et aksjeselskap heleid av Blå Kors Norge som er en ideell stiftelse.

Skolen er godkjent for totalt 84 heltidselever.

1.

Hop videregående skole er en skole som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring. Skolen er godkjent etter friskoleloven § 2-1 F.

2.

Hop videregående skole kan, i tillegg til ungdom og voksne med rett til videregående opplæring, ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring, jf. friskoleloven § 3-1 annet ledd annet punktum.

Med voksne søkere uten rett til videregående opplæring menes søkere over 18 år uten rett til videregående opplæring for voksne etter opplæringsloven §4A-3, uavhengig av om søker er fylt 25 år eller ikke.

3.

Skolen har hele landet som inntaksområde, jf. friskoleloven § 3-1

Skolen har ansvar for at de elevene som tas inn har slike lærevansker og/eller funksjonsutfordringer som skolen får tilskudd etter, jf. forskrift til friskoleloven § 9A-5. Det er dermed en forutsetning for inntak at eleven kan dokumentere behov for et tilrettelagt opplæringstilbud. Dokumentasjon må foreligge fra en kompetent instans utenfor skolen.  

Dersom ikke skolen mottar denne dokumentasjonen innen søknadsfrist blir søknaden avvist.  

Alle søkere må ha fullført ordinær grunnskole. 

For voksne søkere er det videre en forutsetning for inntak at hjemfylket har vurdert søkers realkompetanse iht. fagene til programområdet som søkeren søker seg inn på. 

4.

Det kreves ikke skolepenger. Undervisningsåret er gratis. Skolens driftsutgifter dekkes ved statstilskudd, jf. forskrift til Friskoleloven § 9A-2

5.

Det søkes elektronisk fra skolens hjemmeside hopvgskole.no. Det kan også søkes i papirversjon. Søknadsskjema og hjelp til å søke, fås ved henvendelse til skolen. Du kan også laste ned søknadsskjemaet fra hjemmesiden.  

6.

Dersom en elev for en kortere eller lengre periode er mer ressurskrevende enn det er dekning for i tilskuddssatsen, blir elevens rett til spesialundervisning vurdert. Vedtak krever sakkyndig uttale. Det er fylkeskommunen som fatter vedtak.  

7.

Skolens inntaksteam treffer avgjørelse om inntak i henhold til gjeldene regler i friskoleloven og inntaksreglementet. Rektor fatter vedtak. 

Inntaksteamet består av: 

  • Rektor 
  • Avdelingsledere 
  • Rådgivere

8.

Prioritering av søkere skal skje etter saklig hensyn, hjemlet i skolens inntaksreglement og etter gjeldende rettsregler. 

9.

Dersom det er flere søkere enn godkjente elevplasser prioriteres søkere etter følgende hensyn  

  1. Ungdom med rett til videregående opplæring. 
  2. Voksne med rett til videregående opplæring. 
  3. Voksne uten rett til videregående opplæring.  Hjemfylket skal ha vurdert realkompetansen til en voksen søker før inntak.

Videre gjelder: 

  1. Skolen vil prioritere heltidselever foran deltidelever innenfor hver av disse kategoriene.
  2. For opptak ved ellers like vilkår vil skolens elever prioriteres foran eksterne søkere. 
  3. Elever med stort udokumentert fravær vil bli prioritert etter andre søkere, jf. Økonomiforskriften til friskoleloven §§ 13 og 15. 
  4. Inntak for søkere som ellers står likt avgjøres ved loddtrekning. 

10.

Søknadsfrist for opptak er 1. mars.

Dersom det er ledige plasser ved skolen etter første inntak, vil et nytt inntak gjennomføres etter neste søknadsfrist 1. juni. Dersom det er fortsatt ledige plasser etter andre gangs inntak, vil skolen foreta et tredje inntak 1. september og fjerde inntak 30. september. Deretter vil inntaket bli stanset.  

11.

Avgjørelsen om inntak til skolen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2. Søker kan innen 3 uker etter at avgjørelsen er mottatt, klage på avgjørelsen til Fylkesmannen i Hordaland. Klagen sendes til skolen som videresender denne til Fylkesmannen etter at skolen har vurdert klagen. 

I henhold til friskoleloven §3-2, andre ledd, benytter eleven som tas inn i videregående skole, retten sin til videregående opplæring etter opplæringsloven §3-1 og 4A-3. 

12.

Inntaksreglementet kan til enhver tid endres av skolens styre innenfor rammene av gjeldende regelverk og i forkant av gjeldende inntaksprosess, jf. friskoleloven § 5-2 annet ledd bokstav d. 

Reglementet er godkjent av styret 24.01.2018