VG1 Helse- og oppvekstfag

Beskrivelse av programfagene

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

Beskrive korleis kroppen er bygd opp, og forklare korleis han fungerer

Vurdere kva som fremjar psykisk og fysisk helse, og korleis ein kan førebyggje livsstilssjukdommar og hindre smitte

Planleggje, gjennomføre og vurdere aktivitetar som bidreg til meistring, utvikling og god helse

Setje saman og lage enkle måltid og vurdere energi- og næringsinnhaldet i tråd med kostrådene frå helsestyresmaktene

Bruke hygieniske prinsipp for å fremmje god helse

Utføre grunnleggjande førstehjelp

Drøfte og gi døme på kva den enkelte og samfunnet kan gjere for å betre si eiga helse og folkehelsa

Gjere greie for korleis forbruk og aktivitetar påverkar miljøet, og reflektere over korleis ein kan ta miljømedvitne val i yrkesutøvinga

Bruke riktige arbeidsteknikkar og gode arbeidsstillingar og gjere greie for samanhengen mellom ergonomi og helse

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

Kommunisere og samhandle med menneske frå ulike kulturar, i ulike aldrar og livssituasjonar

Vise relasjonsferdigheiter og reflektere over eiga åtferd

Vise omsorg og yte service som fremjar trivsel og meistring

Gjere greie for kva sosial og kulturell kompetanse er, og gi døme på korleis haldningar, verdiar og ulike menneskesyn påverkar yrkesutøvinga

Drøfte korleis usemje kan handterast, og prøve ut ulike modellar for konflikthandtering

Bruke digitale ressursar i kommunikasjon og samhandling

Reflektere over kva digital dømmekraft inneber, vurdere kjelder kritisk og vise nettvett i arbeidet

Bruke observasjons- og kommunikasjonsferdigheiter i eige arbeid

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

Gjere greie for korleis helse- og oppvekstsektoren er organiserte, og reflektere over eige yrkesval

Vise korleis brukarmedverknad kan gjennomførast i helse- og oppvekstsektoren

Beskrive kva krav og forventningar som blir stilte til ein profesjonell yrkesutøvar, og reflektere over eigen praksis

Gjere greie for gjeldande regelverk for helse, miljø og sikkerheit

Vurdere hvordan hjelpemidler, velferds- og annen teknologi kan brukes i yrkesutøvinga

Drøfte korleis endringar i samfunnet kan påverke yrkesutøvinga og peike på mogligheiter og utfordringar desse kan gje

Forklare og gi døme på kva etiske dilemma i yrkesutøvinga er og på korleis dilemma kan handterast

Gjere greie for kvifor det er viktig med tverrfagleg samarbeid, og gi døme på yrkesgrupper som er med i eit slikt samarbeid

Gjere greie for sentralt regelverk som regulerer arbeidet i helse- og oppvekstsektoren, og allmenne spelereglar som gjeld i arbeidslivet

Planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere eige arbeid

Gjere greie for og vurdere korleis partane i arbeidslivet samarbeider for å utvikle eit betre arbeidsliv

Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi deg mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner ute i en bedrift.

Formålet er å gi deg et godt grunnlag for å velge lærefag og en mulighet for å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter. Du vil få mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag og få opplæring som er relevant for din fremtidige yrkesutøvelse. Her vil du få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene, og få mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på vg3-nivå.

Ønsker du å arbeide med og for mennesker med ulike behov? Da er dette studiet for deg! Som elev ved Helse- og oppvekstfag må du bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker.

Dette studiet er inngangsporten til alle utdanninger innen helse- og oppvekst. Det vil gi deg mange jobbmuligheter som ambulansearbeider, apotektekniker, barne- og ungdomsarbeider, fotterapeut, helsefagarbeider, helsesekretær, hudpleier, ortopeditekniker, tannhelsesekretær med mer.

Du får undervisning i spennende fag som kommunikasjon, samhandling, helsefremmende arbeid prosjekt til fordypning og yrkesutøvelse.

Som elev ved Vg 1 HO lærer du:

  • Hvordan forholde deg til og forstå mennesker med ulik bakgrunn og funksjonsevne
  • Kunnskaper om helsefremmende arbeid
  • Kroppens oppbygging og fungering
  • Livsstilssykdommer
  • Konflikthåndtering
  • Kulturforskjeller
  • Praksis på arbeidsplass
  • Livsglede for eldre
Rull til toppen