VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Beskrivelse av programfagene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Gjøre rede for hva lek er, og lekens betydning for barn og unges læring og utvikling, og legge til rette for ulike former for lek tilpasset alder-, modning- og funksjonsnivå

Drøfte faktorer for gode sosialiseringsprosesser hos barn og unge

Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere praktisk-estetiske aktiviteter i det pedagogiske arbeidet for barn og unge

Beskrive didaktiske metoder i det pedagogiske arbeidet som bidrar til motivasjon og fremmer glede og mestring

Gjøre rede for ulike observasjonsmetoder og vise hvordan disse kan være utgangspunkt for pedagogisk arbeid

Gjøre rede for sentrale trekk i utviklingspsykologien og anvende disse i det pedagogiske arbeidet

Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere aktiviteter for barn og unge som fremmer god helhetlig helse

Planlegge og lage enkle måltider i tråd med anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter

Veilede barn og unge om respekt og toleranse for ulike kulturer og fellesskapets verdier

Gjøre rede for tiltak som forebygger kriminalitet og bruk av rusmidler

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Gjøre rede for voksnes ansvar i samhandling med barn og unge og drøfte hvordan den voksnes relasjonsferdigheter påvirker samspillet mellom barn og voksne

Beskrive barn og unges språkutvikling og hvilken betydning språket har for personlighetsutviklingen

Gjøre rede for prinsippene for anerkjennende kommunikasjon og vise slik kommunikasjon i praksis

Gjøre rede for ulike kommunikasjonsmetoder og vise hvordan tegn til tale kan brukes i samtale med barn og unge

Samtale med barn, unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere på en måte som fremmer trygghet og tillit

Gjøre rede for betydningen av et godt selvbilde og en trygg identitet for barn og unges livsutfoldelse og skaperglede

Beskrive hva som kjennetegner en velfungerende gruppe og reflektere over og gjennomføre tiltak dersom gruppen fungerer dårlig

Gjøre rede for hva sosial kompetanse og kulturkompetanse er, og foreslå tiltak som kan bidra til å utvikle slik kompetanse hos barn og unge

Gjøre rede for hva en konflikt er, foreslå forebyggende tiltak og vise metoder for konflikthåndtering i praksis

Gjøre rede for hvordan man kan tilrettelegge for samisk kultur i arbeidet med barn og unge

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Drøfte hva det vil si å være en profesjonell yrkesutøver og god rollemodell i barne- og ungdomsarbeiderfaget og å vise profesjonalitet i eget arbeid

Drøfte muligheter og utfordringer som barn og unge møter i en digital hverdag og veilede barn og unge i å vise digital dømmekraft

Gjøre rede for gjeldende regelverk for pedagogiske virksomheter og vurdere hvordan regelverket får konsekvenser for det pedagogiske arbeidet

Drøfte hva brukermedvirkning og medbestemmelse betyr i møte med barn, unge og foresatte og vise hvordan dette kan komme til uttrykk i praksis

Beskrive hva mobbing og krenkende atferd er, gi eksempler på forebyggende tiltak og vise hva aktivitetsplikten innebærer

Reflektere over sammenhenger mellom identitet, seksualitet og selvfølelse og samtale med barn og unge om slike spørsmål

Gjøre rede for hva som kjennetegner alderstilpasset omsorg, tegn som tyder på omsorgssvikt, og ansvar og tjenestevei ved omsorgssvikt

Reflektere over hvordan barn og unges oppvekst kan være en ressurs i det praktisk-pedagogiske arbeidet

Gjøre rede for og praktisere god hygiene, og gjennomføre smitteverntiltak

Drøfte hva helse, miljø og sikkerhet og yrkesetikk betyr for arbeids- og læringsmiljøet

Gjøre rede for ergonomiske prinsipper og bruke disse i yrkesutøvelsen

Reflektere over hva det innebærer å ta miljøbevisste valg i yrkesutøvelsen

Utføre grunnleggende førstehjelp tilpasset barn og unge

Ivareta egne rettigheter og plikter i arbeidsforholdet og gjøre rede for hvordan partene i arbeidslivet utfører sin samfunnsrolle i den norske modellen

Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi deg mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner ute i en bedrift.

Formålet er å gi deg et godt grunnlag for å velge lærefag og en mulighet for å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter. Du vil få mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag og få opplæring som er relevant for din fremtidige yrkesutøvelse. Her vil du få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene, og få mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på vg3-nivå.

Som barne- og ungdomsarbeider vil du lære å planlegge og gjennomfør ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. Målet er at du skal kunne veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv.

Du skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Som barne- og ungdomsarbeider skal du være en god rollemodell for barn og unge. Du vil lære å planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon, og være med å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene som brukes kan blant annet være lek, drama, litteratur, sang og musikk, forming og friluftsaktiviteter – eller daglige gjøremål som matlaging og påkledning.

Linjen passer for deg som er flink til å komme i kontakt med mennesker, har gode kommunikasjonsferdigheter samt samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, observasjonsevne og som er ansvarsbevisst.

Aktuelle arbeidsteder er alle arenaer der barn og ungdom er. Eksempler kan være barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, andre forebyggende tiltak og i kommunale etater.

Som fagarbeider har du mulighet å ta videreutdanning i fagskolen i rus- og avhengighetsproblematikk eller psykisk helsearbeid.

Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn

Rull til toppen