VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Beskrivelse av programfagene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Gjøre rede for aktiviteter for barn og unge som kan fremme god fysisk og psykisk helse

Drøfte hva omsorg innebærer for barn og unge i ulike aldrer

Forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak

Drøfte ulike holdninger til tobakk, rus og kriminalitet og beskrive noen rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge

Drøfte sammenhenger mellom identitet, seksualitet og selvfølelse, og drøfte hvordan en kan veilede barn og unge i slike spørsmål

Gjøre rede for hva fysisk aktivitet og kosthold betyr for barn og unges helse, og foreslå helsefremmende tiltak

Lage trygge og sunne måltider for barn og unge i tråd med norske anbefalinger for ernæring og relevant regelverk

Gjøre rede for betydningen av god hygiene og foreslå tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer

Utføre førstehjelp ved fall-, druknings- og trafikkulykker

Gjøre rede for krav til sikkerhet der barn og unge oppholder seg, og drøfte hvordan barn og unge kan ta medansvar for egen sikkerhet

Gi eksempler på tegn som tyder på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold, og gjøre rede for ansvar og tjenestevei

Drøfte hva helse-, miljø og sikkerhet betyr for arbeids- og læringsmiljøet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Drøfte ulike former for kommunikasjon og gjøre rede for hvordan kommunikasjon kan fremme trygghet og tillit

Drøfte tiltak som kan bidra til å utvikle den sosiale kompetansen hos barn og unges

Gjøre rede for hovedtrekk ved barns språkutvikling og gi eksempler på språkets betydning for personlighetsutviklingen

Drøfte faktorer som er viktige for sosialiseringsprosessen hos barn og unge, og gjøre rede for hvordan en kan veilede barn og unge

Gjøre rede for hva som kjennetegner arbeid i grupper

Drøfte ulike strategier for konflikthåndtering og prøve noen strategier i praksis

Gjøre rede for den voksnes ansvar i samhandling med barn og unge og drøfte hvordan samspillet mellom barn og voksne kan utvikles

Gjøre rede for hva brukermedvirkning innebærer, og gi eksempler på hva brukermedvirkning betyr i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Drøfte barne- og ungdomsarbeideren som rollemodell for barn og unge

Gjøre rede for hva pedagogisk arbeid er, og drøfte hvilke holdninger som er viktige i pedagogisk arbeid

Forklare hvordan gjeldende regelverk, rammefaktorer og målsettinger for pedagogiske virksomheter har betydning for yrkesutøvelsen

Gjøre rede for hvordan oppvekstmiljøet påvirker utviklingsmulighetene for barn og unge

Drøfte hvordan barn og unges ulike kulturelle og religiøse bakgrunn kan være en ressurs i det pedagogiske arbeidet

Drøfte tiltak som kan fremme barn og unges evne til å vurdere medienes påvirkning

Gjøre rede for hva observasjon, planlegging og dokumentasjon kan bety i arbeidet med barn og unge

Drøfte hva motivasjon kan bety for læring og utvikling

Drøfte hva lek kan bety, og gi eksempler på tiltak som kan fremme lek og kreativitet tilpasset alder, modningsnivå og funksjonsevne

Planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for ulike grupper og begrunne valg av aktiviteter med utgangspunkt i utviklingspsykologi

Planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for barn og unge innen kultur og fysisk aktivitet

Lage enkle måltider for barn og unge som del av et pedagogisk arbeid

Gjøre rede for prinsippene for universell utforming

Gjøre rede for og anvende ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen

Som barne- og ungdomsarbeider vil du lære å planlegge og gjennomfør ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. Målet er at du skal kunne veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv.

Du skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Som barne- og ungdomsarbeider skal du være en god rollemodell for barn og unge. Du skal lære å planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon, og være med å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene som brukes kan blant annet være lek, drama, litteratur, sang og musikk, forming og friluftsaktiviteter – eller daglige gjøremål som matlaging og påkledning.

Du som barne- og ungdomsarbeideren vil kunne få jobb på alle arenaer der barn og ungdom er. Eksempler kan være barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, andre forbyggende tiltak og i kommunale etater.

Som fagarbeider har du mulighet å ta videreutdanning i fagskolen i rus- og avhengighetsproblematikk eller psykisk helsearbeid.

Rull til toppen