VG2 Informasjonsteknologi

Beskrivelse av programfagene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Utforske og beskrive komponenter i en driftsarkitektur

Planlegge, implementere og drifte fysiske og virtuelle løsninger med segmenterte nettverk

Gjøre rede for prinsipper og strukturer for skytjenester og virtuelle tjenester

Administrere brukere, tilganger og rettigheter i relevante systemer

Utforske og beskrive relevante nettverksprotokoller, nettverkstjenester og serverroller

Planlegge og dokumentere arbeidsprosesser og IT-løsninger

Utforske trusler mot datasikkerhet og gjøre rede for dagens trusselbilde og hvordan truslene kan påvirke en åpen samfunnsdebatt og tilliten til demokratiet

Gjennomføre risikoanalyse av nettverk og tjenester i en virksomhets systemer og foreslå tiltak for å redusere risikoen

Forenkle og automatisere arbeidsprosesser i utvikling av IT-løsninger

Planlegge, drifte og implementere IT-løsninger som ivaretar informasjonssikkerhet og gjeldende regelverk for personvern

Reflektere over og beskrive hvordan brudd på personvernet kan påvirke enkeltmennesker, virksomheter og samfunn

Utforske dataindustriens miljøavtrykk og vurdere tiltak for å sikre bærekraftige valg i IT-løsninger

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Gjøre rede for og anvende etiske retningslinjer og relevant lovverk i eget arbeid

Utøve brukerstøtte og veilede i relevant programvare

Kartlegge behovet for og utvikle veiledninger for brukere og kunder

Utvikle kursmateriell og gjennomføre kurs i relevante IT-systemer tilpasset en målgruppe

Bruke og tilpasse kommunikasjonsform og fagterminologi i møte med brukere, kunder og fagmiljø

Feilsøke og rette feil ved hjelp av feilsøkingsstrategier og relevante rammeverk

Beskrive og bruke rammeverk for kvalitetssikring av IT-drift

Beskrive og anvende ulike metoder for å håndtere krevende situasjoner i kontakt med brukere og kunder

Reflektere over og gjøre rede for hvordan intelligente systemer påvirker bransjen og samfunnet

Bruke og administrere samhandlingsverktøy som effektiviserer samarbeid og deling av informasjon

Drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Vurdere fordeler og ulemper ved ulike programmeringsspråk og velge og anvende relevante programmeringsspråk og algoritmer i eget arbeid

Lage og begrunne funksjonelle krav til en IT-løsning basert på behovskartlegging

Vurdere brukergrensesnitt til IT-tjenester og designe tjenester som er tilpasset brukernes behov

Gjøre rede for hensikten med teknisk dokumentasjon og utarbeide teknisk dokumentasjon for IT-løsninger

Beskrive og anvende relevante versjonskontrollsystemer i utviklingsprosjekter
Designe og implementere IT-tjenester med innebygget personvern

Analysere digitale trusler, verdier og sårbarheter og utvikle applikasjoner med innebygget sikkerhet

Anvende relevant testmiljø og utføre testing tilpasset IT-løsningen som utvikles

Modellere og opprette databaser for informasjonsflyt i systemer

Beskrive ulike datalagringsmodeller og metoder for å hente ut og sette inn bestemte data fra databaser som brukes av andre systemer

VG2 Informasjonsteknologi handler om å utvikle og drifte sikre og brukervennlige IT-løsninger og å veilede brukerne i å bruke slike løsninger. Programfagene skal bidra til at du får forståelse av hvordan informasjonsteknologi kan brukes og misbrukes, og hvordan IT-løsninger kan beskyttes mot trusler og innsyn.

Kompetanse på informasjonssikkerhet, lovverk og brukernes behov kan imøtekomme arbeidslivets og samfunnets behov for sikre og brukervennlige IT-løsninger.

VG2 Informasjonsteknologi skal bidra til å gi deg forståelse av informasjonsteknologiens rolle i samfunnet og hvilke etiske problemstillinger som kan oppstå som følge av teknologisk utvikling i samfunnet.

Programfagene skal legge til rette for engasjement og skaperglede, stimulere til utforskertrang og bidra til at du får erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. Gjennom arbeid med algoritmisk tenkning, problemløsingsstrategier og utviklingsprosesser legger programfagene til rette for at du utvikler kritisk tenkning, kreativitet og selvstendighet i ditt arbeid med fagene.

Rull til toppen