VG2 Industriteknologi

Beskrivelse av programfagene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Bruke maskiner og utstyr til å bearbeide aktuelle materialer i tråd med gjeldende helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner og sørge for orden og renhold på arbeidsplassen

Montere, sette i drift og feilsøke automatiserte hydraulikk- og pneumatikkanlegg etter spesifikasjoner

Montere, sette i drift og feilsøke maskiner og utstyr i en produksjonsprosess

Bruke og velge målemetode og måleutstyr i samsvar med arbeidsoppgaver og vurdere måleresultater i henhold til toleranser

Planlegge og gjennomføre praktiske arbeidsoppgaver i både kjente og ukjente sammenhenger

Bruke digitale verktøy til å utarbeide modeller, tegninger, skjemaer, arbeidsbeskrivelser og kvalitetssikringssystemer i planlegging og produksjon

Forklare og bruke riktig bearbeidingsmetode ut fra materialer, arbeidstegninger og spesifikasjoner

Programmere, simulere og drifte styrte produksjonsmaskiner

Forklare og bruke ulike metoder og teknikker for overflatebehandling

Anvende sammenføyningsmetoder etter instruksjoner og arbeidsbeskrivelser

Håndtere gasser og kjemikalier i henhold til sikkerhetsdatablader

Vurdere og beskrive bruksområder, egenskaper og kombinasjoner for aktuelle materialer

Utarbeide rapporter og skjemaer knyttet til arbeidsoppgaver og vurdere resultatet av eget arbeid

Anvende program for simulering og styring av robot og automasjon

Bruke additiv tilvirkning for å løse læringsoppdrag

Beskrive og reflektere over betydningen av resirkulering og materialgjenvinning

Samarbeide med elever, kunder, leverandører og medarbeidere om arbeidsoppdrag

Drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Bruke og reflektere over helse-, miljø- og sikkerhetskrav i rutiner for vedlikehold

Utarbeide og følge sikker jobb-analyser ved farlige operasjoner i henhold til gjeldende forskrifter.

Vedlikeholde, feilsøke og reparere maskiner og utstyr etter spesifikasjoner i samhandling med andre

Velge og bruke riktig verktøy og utstyr til vedlikehold og reparasjoner

Arbeide på elektriske og automatiserte systemer ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter instrukser og gjeldende forskrifter

Beskrive hvordan man bruker blandet virkelighet i forbindelse med vedlikehold av maskiner og utstyr, og gjøre rede for hvordan denne teknologien kan bedre kvaliteten, effektiviteten og sikkerheten

Gjennomføre forebyggende vedlikehold og sørge for maskinsikkerhet etter en vedlikeholdsplan

Beskrive og reflektere over hvordan kostnader, drift og vedlikehold henger sammen med bærekraftig utvikling

Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi deg mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner ute i en bedrift.

Formålet er å gi deg et godt grunnlag for å velge lærefag og en mulighet for å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter. Du vil få mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag og få opplæring som er relevant for din fremtidige yrkesutøvelse. Her vil du få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene, og få mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på vg3-nivå.

Industrien har et stort behov for fagfolk med kompetanse innen industriteknologi. Velger du VG2 Industriteknologi blir du attraktiv for den mekaniske industrien, oljeindustrien og den tekniske produksjonsindustrien.

På VG2 Industriteknologi vil du lære mer om blant annet produksjonsprosesser, sveisemetoder, automatisk styring av maskiner og produksjonsutstyr, materialbearbeiding samt feilsøking og reparasjon av teknisk utstyr og maskiner.

Med fagbrev i produksjonsteknikkfaget skal du kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Evnen til å se sammenhenger, samarbeide med andre yrkesgrupper samt god materialkunnskap er viktige egenskaper i faget.

For å bli fagoperatør i produksjonsteknikkfaget starter du på VG1 TIP, går videre på VG2 PIN (Produksjon- og Industriteknikk) og avslutter med 2 år opplæring i bedrift. Mulig kryssløp: VG1 Elektrofag.

Etter vg2 industriteknologi har du svært mange videre valgmuligheter, enten du ønsker å bli lærling/lærekandidat i bedrift eller ta videre skolegang

Rull til toppen