Hvorfor velge Hop videregående skole?

 

En liten skole

Det at vi er en liten skole gir oss en unik mulighet til å bli godt kjent med elevene og trygge dem i et lite og oversiktlig skolemiljø. Dette er en motsetning til trenden der stadig flere fylker bygger skoler med plass til flere enn 1000 elever. Tilbakemeldinger fra våre elever er at de opplever å bli sett og ivaretatt på skolen vår.

Små klasser

Små klasser gjør det enklere å trygge elever, bygge relasjoner og se hver enkelt elev. Det gir oss mulighet til å se menneskene bak utfordringene, og drive utstrakt tilrettelegging. For elever med angstproblematikk og skolevegring er det en stor fordel med et lite og oversiktlig miljø, slik at de blir godt kjent med alle ansatte og medelever. Det blir få personer å forholde seg til, noe som gir trygghet, forutsigbarhet og vi kommer tett på elevene.

Fokus på klassemiljø

Basert på ordinære krav og læreplan, lages en plan for og med hver enkelt elev. Vi evaluerer og gir tilbakemelding og tilpasset undervisning basert på læringsmål jevnlig. Tilpasningen av opplæringen foregår i hovedsak i klasserommet sammen med resten av klassen. Eleven skal oppleve å være del av et klassemiljø. Dette er med på å øke den sosiale kompetansen, og bidrar til å bygge samhold og vennskap. Hos oss går eleven i en vanlig klasse, og får hjelp med utfordringene sine. Mange elever har negative erfaringer fra tidligere skolegang der de har blitt tatt ut av klassen for å få spesialundervisning.

Hender som symboliserer samhold

Mer tid til hver elev

Skolen har tolærersystem i de fleste fellesfag på VG1, og miljøfagarbeidere i hver klasse. Sammen jobber vi faglig tett på den enkelte elev for å bidra til mestring. I tillegg har vi en større rådgiverressurs enn i den vanlige skole, med tre rådgivere fordelt på syv klasser. Dette gir oss mulighet til å bruke mer tid på hver elev, når eleven trenger det. Vi setter også inn ekstra ressurser ved behov. Alt dette er med på å gi elevene våre tett oppfølging gjennom skoleåret. Personalet på skolen er kompetente og faglig oppdatert. Gjennom 50 års erfaring har skolen bygget opp kompetanse, erfaring, og strategier for å jobbe med mennesker med ulike utfordringer. Vi legger vekt på helheten i elevens læringsmiljø, med felles gratis måltider, overnattingsturer, aktiviteter og sosialt engasjement.

Tiltak for å oppnå mestring

Vi mener at god ernæring legger grunnlag for god læring. Skolen tilbyr derfor gratis lunsj og enkel frokost til elevene våre. De ansatte på skolen spiser sammen med elevene, noe som vi opplever er et viktig tiltak som styrker trivselen for elevene på skolen.

Skolen har de siste årene gitt elever, som av en eller annen grunn opplever lite mestring i klasserommet, mulighet for å være med i kreative prosjekter. Målet med prosjektene er å utvikle skaperevne og selvtillit gjennom mestringsopplevelser. Elevene skal oppleve at de kan.

Fysisk aktivitet i skoletiden er et tilbud til elevene våre. Det er aktuelt for både elever med mye og lite energi. Fysisk aktivitet er positivt både for den fysiske og psykiske helsen, og kan hjelpe enkelte elever med å få mer utbytte av skolehverdagen.

Enkelte elever har dårlige erfaringer med lekser, og får lite støtte hjemme. Vi ønsker at eleven skal ha en fritid der de har mulighet til å være aktive, sosiale og skape relasjoner. Vi er derfor en leksefri skole. For å bidra til å utjevne forskjellene ønsker vi at elevene skal få det de trenger på skolen. Skolen sørger for at elevene har det utstyret som er nødvendig for å følge undervisningen, som f.eks. skolebøker, verkstedsuniform, IT-utstyr, penner og papir.

For å skape variasjon kan det være fint for elevene å komme ut av klasserommet, og oppleve andre læringsarenaer. Skolen disponerer to biler som gir oss mulighet til å ta elever med på bedriftsbesøk, klasseturer og andre ekskursjoner. Dette er en god arena for å øke den sosiale kompetansen blant elevene.

Samfunnsnyttige utdanningsprogram

I valg av utdanningsprogram legger skolen vekt på at utdanningsprogrammene dekker viktige områder i samfunnet og i regionen. Utdanningsprogrammene og programområdene skal også kvalifisere ungdommen til yrkesområder i vekst. Tilbudet ved skolen skal appellere til både gutter og jenter og gi arbeidsmuligheter i både offentlig og privat virksomhet.

Samarbeid utover skolen

Vår skole ønsker å være et supplement til den offentlige skolen. Skolen har i dag tett samarbeid med OT/PPT, lokale NAV-kontor og andre offentlige instanser. Vi samarbeider også med ungdomsskoler og videregående skoler i regionen. Kontinuerlig gjensidig god dialog med skoler og offentlige instanser fremmer trygghet og kvalitet for den enkelte elev. Vi vektlegger også et godt samarbeid med hjemmet.

Tillit, trivsel og lidenskap

Vi opplever at elevene våre med sine ulike utfordringer ofte har godt av å være en “vanlig” elev på en “vanlig” skole. Siden alle våre elever har behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging, slipper enkeltelever å skille seg spesielt ut. Dette kan bidra til at elevene føler seg tryggere på skolen, og gjøre det lettere å holde fokus på opplæringen.

Vi er en liten skole som tenker stort om den enkelte elev. Her fokuserer vi på høy trivsel og godt samhold både blant elever og ansatte. Tillit, trivsel og lidenskap er våre grunnleggende verdier sammen med Blå Kors sine kjerneverdier som er; egenkraft, medmenneskelighet, verdighet og kvalitet.

Venner på tur i solnedgang

Rull til toppen