Skolens ordensreglement

Hensikten med ordensreglementet er å bidra til trivsel, respekt, samarbeid, medansvar og et godt læringsmiljø.

I friskoleloven, opplæringsloven og forskrifter til lov fremgår de rettigheter og plikter som regulerer elevstatus for den som har tatt imot skoleplass i videregående skole.

Regler som særlig regulerer skolehverdagen på Hop videregående skole, og hvor brudd på regel kan føre til reaksjon, fremgår nedenfor:

Virkeområde

Dette skolereglementet gjelder på hele skolens eiendom og for alle skolens elever.

Skolereglementet gjelder også for alle aktiviteter som er i skolens regi på og utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokalgitte/stedlige påbud eller forbud.

Fremmøte

Undervisningen starter kl. 08.30. Fremmøte registreres hver undervisningstime. Gjentatt for sent-komming kan få betydning for fastsettelse av ordenskarakteren.

Fravær

Ved fravær skal kontaktlærer ha melding.

Elev som vil forlate undervisningen i løpet av skoledagen skal melde fra til sin lærer av sikkerhetsmessige årsaker.

Elevene har frammøteplikt til undervisningen. Skolen registrerer alt fravær fra undervisningen. Eleven plikter å skaffe sykemelding eller annen dokumentasjon for legitimert fravær.

Helse- velferdsgrunner og lovpålagt oppmøte føres ikke som fravær (maks 10 dager).  Avtaler må kunne dokumenteres. Rektor avgjør om fraværet ligger innenfor regelverket.

Fravær ved planlagt og avtalt studiearbeid kan inngås skriftlig og føres da ikke som fravær.

Kjøreopplæring føres som fravær. Ved innvilget fri til oppkjøring blir fravær ikke ført.

Skriftlig søknad om fri for en hel dag skal forelegges rektor i god tid i forvegen.

Kontaktlærer innvilger fri for deler av dagen.         

Udokumentert fravær utover 10% i et fag fører til at eleven mister retten til standpunktkarakter i faget.

Tobakk og andre avhengighetsskapende stoff

Det er ikke tillatt å medbringe, bruke eller å dele tobakk, e-sigaretter og rusmidler av noe slag på skolen eller i dens nærhet eller på tur i skolens regi.

Ferdsel på skoleområdet

Motorisert kjøretøy parkeres på anvist plass. Kjøring på veg gjennom skoleområdet må skje med aktsomhet både overfor elever og beboere.

Orden og adferd

Mobbing, trakassering, skade eller trussel av enhver art kan ikke tåles. Vis derfor hensyn og respekt gjennom språk og adferd, også digitalt.

Det er ikke tillat å ha med seg farlige gjenstander, eller gjenstander som er egnet til å skade, skremme eller true andre, på skolens område.           

Elever skal ikke spre lyd- og/eller bildeopptak av andre elever, lærere eller andre ansatte ved skolen uten deres samtykke.

Hold arbeidsro.

Hold orden ute og inne.

Ta ikke med verdisaker på skolen. Du har ansvar for dine personlige eiendeler.

Ta godt vare på det som tilhører skolen. Materiell og utstyr er et felles anliggende og tilgjengelig for alle. Lån klareres alltid med kontaktlærer eller rektor.

Det er ikke tillat å benytte ansiktsdekkene plagg som for eksempel finlandshette og nikab i undervisning. Undervisning omfatter også turer, ekspedisjoner, arrangement, praksis og lignende i regi av skolen.

Elektronisk utstyr

All PC bruk kun etter lærers anvisning.

Annet elektronisk utstyr (mobil, nettbrett m.m.) skal være ute av syne og på lydløs vibrasjonsfri innstilling i timen. Om en elev bruker telefon i undervisningstid gir lærer advarsel. Hvis eleven trosser advarselen vil telefon konfiskeres resten av skoledagen. Dersom eleven ikke er villig til å gi fra seg telefonen, vil han/hun bli bedt om å forlate klasserommet i den timen det gjelder. Det føres fravær for timen.

Ved gjentakende hendelser får det konsekvenser for adferdskarakteren.

Fusk eller forsøk på fusk

Bruk av ikke tillatte hjelpemidler samt ikke tillatt kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon anses som fusk. Det samme gjelder avskrift av andres arbeid som innleveres som eget produkt.

Fusk eller forsøk på fusk betraktes som uærlighet, et tillitsbrudd og et brudd på gjeldende reglement og krav til elevens orden og atferd. Prøven/besvarelsen det gjelder blir ikke vurdert.

Dersom en elev blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, skal forholdet meldes til rektor og/eller eksamensansvarlig og behandles etter reglene i sentralgitt forskrift.

Mulige konsekvenser ved brudd på orden- og adferdsreglene

Ved brudd på skolereglementet kan skolen benytte seg av følgende reaksjoner:

  • muntlig eller skriftlig påtale/anmerkning fra en av de tilsatte ved skolen.
  • bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/økten etter faglærers avgjørelse.
  • bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse.

Ved særlig alvorlige forhold kan bortvisning for resten av skoleåret og tap av rett til videregående opplæring gjøres gjeldende.

Alvorlighetsgraden avgjør hvilke konsekvenser brudd på ordensreglementet kan få.

  • Bortvisning for resten av skoledagen eller inntil 5 undervisningsdager etter rektors avgjørelse.
  • Kontakt med foresatte eller innsøkende instans.
  • Pålegg om å rette opp skade påført skolens eiendom eller eiendeler og/eller krav om erstatning.
  • Anmeldelse av ulovlig forhold.

Slike brudd kan medføre nedsatt karakter i orden og/eller adferd.

Saksbehandling ved brudd på reglement

Før det blir tatt avgjørelse om en reaksjon skal elev gis mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelse om tiltak. Tiltak og begrunnelse nedtegnes.

Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak gjelder for særskilt tiltak.

Hjemmel

Reglement er gitt med hjemmel i Friskoleloven §3-9.

Reglementet er vedtatt av skolens styre 05.12.2018.