Skolens ordensreglement

Forenklet Versjon

Regler for orden

Elevene skal:

 • Møte presis
 • Følge reglene for melding av fravær
 • Møte forberedt til opplæringen
 • Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • Holde orden

Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • Være til stede og delta i opplæringen
 • Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • Bidra til et godt skolemiljø
 • Behandle, også på digitale medier, medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering m.m.
 • Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
 • Ta godt vare på skolens eiendeler
 • Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

 • Å mobbe eller på andre måter krenke andre
 • Å utøve eller true med fysisk vold
 • Å fuske eller forsøke å fuske
 • Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • Å røyke, bruke tobakk/snus
 • Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • Å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Ved fastsetting av karakter i orden skal følgene vurderingskriterier legges til grunn:

 • Brudd på skolereglementet
 • Manglende/for sein innlevering av pålagte arbeider
 • Manglende orden i skolesakene

Ved fastsetting av karakter i adferd skal følgene vurderingskriterier legges til grunn:

 • Dårlig opptreden overfor andre
 • Gjentatte forstyrrelser av undervisningen
 • Fusk
 • Forsentkomming

Ordensreglement (Full versjon)

1 FORMÅL

Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner og god orden, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

2 VIRKEOMRÅDE

Reglementet gjelder for elever som er tatt inn ved Hop videregående skole. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien, ved ekskursjoner og øvrige aktiviteter i skolens regi. Skolen er underlagt friskolelova og dens forskrifter.

3 RETTIGHETER

1. Elevene har krav på opplæring, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for videregående opplæring.

2. Elevene har krav på et trygt og godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Opplæringsloven § 9.a

3. Eleven har rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, i samarbeid med øvrige elever og lærere samt å få vurdering, oppfølging og tilbakemelding (jfr. Friskolelovens kap. 3)

4. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen har elevene rett til rådgivning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette.

5. Elever som på grunn av dokumentert sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag.

6. Elevene har rett til sosialpedagogisk rådgivning, samt rådgivning om utdanning og yrkesvalg.

7. Elevene har rett og plikt til å danne elevråd, jfr. friskolelova § 5-3. Skolen skal legge til rette for gode arbeidsforhold for elevenes tillitsvalgte.

8. Elevene har rett til gratis å benytte skolens områder og utstyr til undervisningsformål i samsvar med den planen som er lagt for timen.

9. Eleven har rett til gratis læremidler og undervisningsmateriell (jfr. friskolelova § 6-2 og Økonomiforskrift til friskolelova § 5-1.).

10. Skolen behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Det er kun nødvendige opplysninger om elever og deres foresatte som behandles, og dette gjøres i tråd med skolens rutiner for oppbevaring, distribusjon og sletting av personopplysninger. Eleven har rett til å få innsyn i opplysninger skolen har lagret om han/henne.

4 PLIKTER

1. Elevene plikter å rette seg etter lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder.

2. Elevene forplikter seg til å medvirke til et godt læringsmiljø og gode samarbeidsformer, vise høflighet og medansvar. Elevene skal ikke utsette andre for grovt språkbruk, vold, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte.

3. Elevene plikter å møte presis og delta aktivt i opplæringen. Elevene skal levere/gjøre avtalt arbeid til rett tid.

4. Elevene har plikt til å følge verneregler, bruke verneutstyr og/eller særskilte arbeidsklær som kreves for faget eller som skolen påbyr.

5. Elevene forplikter seg til at personlig elektronisk utstyr kun brukes på en slik måte at man ikke forstyrrer medelever eller ansatte. Elektronisk utstyr som for eksempel mobiltelefoner skal være avslått og utenfor syne i undervisningstiden. Faglærer styrer bruk av mobiltelefon og sosiale medier i undervisningstiden. Faglærer kan tillate at elevene hører på musikk fra høretelefoner når elevene arbeider individuelt. Ved overtredelse av disse bestemmelsene, og etter advarsel fra faglærer, kan mobiltelefoner og annet personlig elektronisk utstyr inndras.

6. Elevene forplikter seg til å behandle skolens eiendom og utstyr med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan i tillegg til reaksjoner etter «7 Reaksjoner ved brudd på ordensreglement», også medføre erstatningsansvar.

7. Det er ikke tillatt å benytte ansiktsdekkene plagg som for eksempel finlandshette og nikab i undervisning.

8. Det er ikke tillatt å medbringe, bruke eller å dele tobakk, e-sigaretter og rusmidler av noe slag på skolen eller i dens nærhet eller på tur i skolens regi. Bruk, omsetning, besittelse eller oppbevaring av rusmidler på skolens områder er forbudt. Det er ikke tillatt å være ruspåvirket på skolen, i skoletiden eller ved andre aktiviteter i skolens regi.

9. Det er ikke tillatt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen.

10. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov.

11. Motorisert kjøretøy parkeres på anvist plass. Kjøring på veg gjennom skoleområdet må skje med aktsomhet og kun når det er nødvendig.

5 FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK

Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Som fusk regnes blant annet å innlevere og/eller presentere som eget arbeid tekster og lignende som er produsert av andre, herunder nedlasting fra nett og avskrift av andres arbeid. Det samme gjelder bruk av ulovlige hjelpemidler samt ikke-tillatt kommunikasjon med andre under prøver. Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen og ved prøver og/eller annet vurderingsarbeid, kan disse annulleres.
Fusk eller forsøk på fusk vil vanligvis få konsekvenser for karakteren i orden og atferd. Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen vises det til forskriften til friskolelova § 3-34 og 3-35, samt forvaltningslovens § 4 kap. IV, som sier at eksamen kan annulleres, og at eleven da tidligst kan gå opp til ny prøve 1 år etter at eksamen ble annullert. Elevene har klagerett.

6 FRAVÆR

1. Elevene har frammøteplikt til undervisningen. Dersom en elev blir syk eller av annen grunn må forlate undervisningen skal skolen ha beskjed snarest mulig.

2. Skolen har ikke krav på begrunnelse for elevens fravær, men alt fravær skal registreres.

3. Høyt fravær kan medføre at det faglige vurderingsgrunnlaget blir så svekket at det ikke kan settes termin- eller standpunktkarakter. Hvorvidt det foreligger vurderingsgrunnlag skal vurderes individuelt, med vekt på elevens faktiske måloppnåelse. Ved grensetilfeller skal skolen gi tilbud om utsatte prøver, innlevering av arbeid eller lignende. Når det foreligger fare for manglende vurderingsgrunnlag for å kunne gi termin- eller standpunktkarakter skal elev/foresatte uten ugrunnet opphold, gis skriftlig varsel. Ved udokumentert fravær over 10 % i fag har skolen ikke rett til å gi karakter. Dersom grunnen til fraværet gjør fraværsgrensa på 10 % urimelig, kan en elev som har inntil 15 % udokumentert fravær i et fag få vurdering. Avgjørelsen tas av rektor.

4. Alt fravær for elever føres på vitnemål og kompetansebevis. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet påføres dokumentasjonen, men eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet. (jf. forskrift til friskolelova § 3 – 46).
Organisert eller selvstendig studiearbeid herunder skoleadministrative gjøremål, etter avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær. Dette skal avtales i forkant.
Begrenset oppad i til sammen 10 dager i skoleåret regnes følgende ikke som fravær og bør søkes kompensert ved elevens egen innsats, tilrettelagt av skolen (jf. forskrift til friskolelova § 3 – 46):

• Helse- og velferdsgrunner
• Arbeid som tillitsvalgt
• Politisk arbeid
• Hjelpearbeid
• Lovpålagt oppmøte
• Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
• Inntil 2 dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer i andre trossamfunn enn Den norske kirke.

For at fraværet som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet og kompetansebeviset må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer dette. Fraværet som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med den fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fraværet strykes fra og med første fraværsdag.

7 REAKSJONER VED BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET

Ved brudd på ordensreglementet kan skolen benytte seg av følgende reaksjoner:

• Muntlig eller skriftlig påtale/anmerkning fra en av de tilsatte ved skolen.
• Inndragelse av mobiltelefon ut timen eller ut skoledagen.
• Inndragelse av datamaskin og begrenset nettilgang.
• Inndragelse av eventuelle rusmidler og farlige gjenstander. Ulovlige rusmidler eller gjenstander blir levert til politiet. Elever over 18 år kan kontakte rektor for å få tilbake gjenstander som blir inndratt. For elever som er under 18 år må foresatte kontakte skolen for å få tilbake gjenstander som blir inndratt.
• Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/økten etter faglærers avgjørelse.
• Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse.

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet kan særskilt tiltak iverksettes:

• Bortvisning av eleven fra en og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse.
• Bortvisning for resten av skoleåret, jfr. friskolelova § 3-10, etter vedtak av fylkeskommunen. I forbindelse med et vedtak om bortvisning for resten av skoleåret kan fylkeskommunen vedta at eleven taper retten til videregående opplæring.

I tillegg til reaksjoner og særskilt tiltak kan brudd på reglementet føre til følgende tiltak:

• Nedsatt termin- og/eller standpunktkarakter i orden og atferd.
• Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på instrukser for slike aktiviteter.
• Ved skade eller tilgrising på skolens eiendom vil det kunne kreves at eleven istandsetter/vasker, eller betaler erstatning etter reglene i skadeserstatningsloven.
• Politianmeldelse.

8 SAKSBEHANDLING VED REAKSJONER PÅ BRUDD PÅ REGLEMENTET

Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Reaksjoner og begrunnelse for disse skal nedtegnes. Før særskilt tiltak tas i bruk skal skolen vurdere om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller mildere reaksjoner.

Forvaltningslovens regler for enkeltvedtak følges når særskilt tiltak iverksettes. Ved forhold som kan føre til bortvisning utover resten av skoledagen skal elever/foresatte til umyndige elever varsles om dette på forhånd, jfr. § 16. Vedtaket skal være begrunnet, i tillegg skal det opplyses om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage (kap. VI) og om retten etter § 18 jfr. § 19 til å se sakens dokumenter. Dersom det foreligger en klage skal eleven gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen av vedtaket utsettes, jfr. § 42.

9 SE FORENKLET VERSJON

Vedtatt av styret for Hop videregående skole AS 12.06.2019

 

Rull til toppen