Skolens ordensreglement

Hensikten med ordensreglementet er å bidra til trivsel, respekt, samarbeid, medansvar og et godt læringsmiljø.

I friskoleloven, opplæringsloven og forskrifter til lov fremgår de rettigheter og plikter som regulerer elevstatus for den som har tatt i mot skoleplass i videregående skole.

Regler som særlig regulerer skolehverdagen på Hop videregående skole, og hvor brudd på regel kan føre til reaksjon, fremgår nedenfor:

Fremmøte

Undervisningen starter kl. 08.30. Fremmøte registreres hver undervisningstime. Gjentatt for-sent-komming kan få betydning for fastsettelse av ordenskarakteren.

Fravær

Ved fravær skal kontaktlærer ha melding.
Elev som vil forlate undervisningen i løpet av skoledagen skal melde fra til sin lærer av sikkerhetsmessige årsaker.

Elevene har fremmøteplikt til undervisningen. Skolen registrerer alt fravær fra undervisningen. Eleven plikter å skaffe sykemelding eller annen dokumentasjon for legitimert fravær.

Helse- velferdsgrunner og lovpålagt oppmøte føres ikke som fravær (max 10 dager). Avtaler må kunne dokumenteres. Rektor avgjør om fraværet ligger innenfor regelverket.

Fravær ved planlagt og avtalt studiearbeid kan inngås skriftlig og føres da ikke som fravær

Kjøreopplæring føres som fravær. Ved innvilget fri til oppkjøring blir fravær ikke ført.

Skriftlig søknad om fri for en hel dag skal forelegges rektor i god tid i forvegen.
Kontaktlærer innvilger fri for deler av dagen.

Udokumentert fravær utover 10% i et fag fører til at eleven mister retten til standpunktkarakter i faget.

Tobakk og andre avhengighetsskapende stoff

Det er ikke tillatt å medbringe, bruke eller å dele rusmidler av noe slag på skolen eller i dens nærhet eller på tur i skolens regi.

Ferdsel på skoleområdet
Motorisert kjøretøy parkeres på anvist plass. Kjøring på veg gjennom skoleområdet må skje med aktsomhet både overfor elever og beboere.

Orden og adferd

Mobbing, trakassering, skade eller trussel av enhver art kan ikke tåles. Vis derfor hensyn og respekt gjennom språk og adferd, også digitalt.

Hold arbeidsro.

Hold orden ute og inne.

Ta ikke med verdisaker på skolen. Du har ansvar for dine personlige eiendeler.

Ta godt vare på det som tilhører skolen. Materiell og utstyr er et felles anliggende og tilgjengelig for alle. Lån klareres alltid med kontaktlærer eller rektor.

Elektronisk utstyr

All PC bruk kun etter lærers anvisning.

Annet elektronisk utstyr (mobil, Ipad m.m.) skal være avslått i timen. Utstyret skal være ute av syne og på lydløs vibrasjonsfri innstilling. Om en elev bruker telefon i undervisningstid gir lærer advarsel. Hvis eleven trosser advarselen vil telefon konfiskeres resten av skoledagen. Dersom eleven ikke er villig til å gi fra seg telefonen, vil han/hun bli bedt om å forlate klasserommet i den timen det gjelder. Det føres fravær for timen. Ved gjentakende hendelser får det konsekvenser for adferdskarakteren.

Konsekvenser

Mulige konsekvenser ved brudd på orden- og adferdsreglene
Ved særlig alvorlige forhold kan bortvisning for resten av skoleåret og tap av rett til videregående opplæring gjøres gjeldende.
Alvorlighetsgraden avgjør hvilke konsekvenser brudd på ordensreglementet kan få.

• Bortvisning for resten av skoledagen eller inntil 5 undervisningsdager etter rektors avgjørelse
• Kontakt med foresatte eller innsøkende instans
• Pålegg om å rette opp skade påført skolens eiendom eller eiendeler og/eller krav om erstatning
• Anmeldelse av ulovlig forhold

Slike brudd kan medføre nedsatt karakter i orden og/eller adferd

Saksbehandling ved brudd på reglement

Før det blir tatt avgjørelse om en reaksjon skal elev gis mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelse om tiltak.
Tiltak og begrunnelse nedtegnes.

Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak gjelder for særskilt tiltak.

Virkeområde

Dette reglementet gjelder uavkortet for all aktivitet i regi av skole

Hjemmel

Reglement er gitt med hjemmel i Friskoleloven §3-9.

Reglementet er vedtatt av skolens styre i henhold til Friskoleloven §5-2 punkt d og gjøres gjeldende fra skoleåret 2017-2018.

Reglementet er vedtatt i styret 13.09.2017