Elevene våre

Ved å fungere som et supplement til den offentlige skolen skal Hop videregående skole gi særskilt tilrettelagt opplæring for elevene våre. Det kan være sammensatte årsaker til at man har behov for tilrettelegging, men med stor voksentetthet og tett individuell oppfølging ser vi at mange elever lykkes.

Sammensatte årsaker

Noe som kjennetegner elevgruppen vår, er at årsakene til vansker i livet og på skolen er mange og sammensatte. Elever med skolevegring og elever med lærevansker grunnet ulike problemstillinger utgjør en stor del av bildet. Andre utfordringer kan være psykiske vansker, både som hovedproblematikk, men også som følgetilstand av skole- og miljømessige faktorer. Noen er på vei inn i rusproblematikk. Andre snur døgnet og er opptatt av spill og sosiale medier, og mister grepet på hverdagen. Skolen opplever at elever med disse og tilsvarende utfordringer er økende i antall. Disse elevene kan ha behov for tilrettelagt opplæring.

Tett oppfølging gir resultater

Skolen har lang erfaring med å drive opplæring for elever som trenger ekstra ressurser og individuell tilrettelegging. Gjennom tett oppfølging og høy kvalitet på opplæringen, kan mange som tidligere har slitt, klare å fullføre og bestå videregående opplæring. Vi ser det som vår oppgave å gi elever som ikke lykkes i ordinær opplæring en mulighet til å lykkes i skole og arbeidsliv. Mange elever som kommer til vår skole, har tidligere negative erfaring med sin skolegang. I et mindre skolemiljø, med stor voksentetthet og tett individuell oppfølging, ser vi at mange elever lykkes. Mindre skoler kan derfor være bra for sårbare elevgrupper.

Særskilt tilrettelagt opplæring

Hop videregående skole er godkjent for særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemma. Elevene som tas inn oppfyller vilkårene for tilskudd for nokså ressurskrevende elever jfr. Forskrift til friskoleloven § 9A-2. Stort fravær, kunnskapshull, negative erfaringer fra tidligere skolegang, lærevansker, angst og ulike psykiske lidelser er eksempel på utfordringer i denne elevgruppen.

Et supplement til den offentlige skolen.

Vår skole ønsker å være et supplement til den offentlige skolen. Skolen har i dag tett samarbeid med OT/PPT, lokale NAV-kontorer og andre offentlige instanser. Vi samarbeider også med ungdomsskoler og videregående skoler i regionen. Kontinuerlig gjensidig god dialog med skoler og offentlige instanser fremmer trygghet og kvalitet for den enkelte elev.

Ungdommer på vei
Rull til toppen