Informasjon om klagerett

Hva kan man klage på?

Man kan klage på standpunktkarakterer og karakterer på muntlig og muntlig/praktisk eksamen.
Standpunktkarakter har man rett til å klage på dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. Eleven eller foreldrene kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før de klager.
Karakter på muntlig og muntlig/praktisk eksamen kan man kun klage på dersom det er formelle feil ved gjennomføringen av eksamen. For at klagen skal tas til følge må det ha skjedd feil som kan ha hatt noe å si for resultatet på eksamen.

Hvem kan klage?

Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år.

Hvordan klager man?

Man klager til skolen, som sender klagen videre til en klagenemd.
Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.

Hva er klagefristen?

Fristen for å klage er 10 dager. Fristen går fra den dagen eleven har fått karakteren, eller den dagen han eller hun har fått begrunnelsen.

Rull til toppen