VG1 Teknologi- og industrifag

Beskrivelse av programfagene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Bruke materialer, teknikker og utstyr i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Anvende ergonomisk riktige teknikker og reflektere over sammenhengen mellom folkehelse, effektivitet og samfunnsøkonomi

Forklare og anvende egnede håndverktøy, måleverktøy og maskiner for bearbeiding av materialer innenfor produksjon og tolke måleresultater i henhold til arbeidstegninger

Planlegge, gjennomføre og dokumentere et praktisk arbeid innenfor produksjon og vedlikehold av maskiner og utstyr i samsvar med aktuelle standarder og prosedyrer

Demontere og montere maskinelementer i relevante arbeidsoppgaver

Beskrive arbeidsoppgaver innenfor produksjon og tjenester basert på tegningsunderlag og prosedyrer

Beskrive de spesifikke egenskapene ved ulike materialer og gjøre rede for hvordan de kan påvirke det ytre miljøet

Forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper virker inn på bruk, gjenbruk og trygg oppbevaring av råstoffer og materialer

Gjennomføre og gjøre rede for termiske, kjemiske og mekaniske sammenføyingsmetoder

Anvende sikkerhetsdatablad og andre typer kjemikaliedokumentasjon og utføre risikoanalyse for kjemikalier som brukes på arbeidsplassen

Tolke informasjon ved hjelp av digitale hjelpemidler og relevante tabeller for å utføre arbeidsoppgaver innenfor produksjon og tjenesteyting

Beskrive arbeidsgangen i en praktisk arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt

Beskrive betydningen av bærekraftig utvikling av produkter og tjenester

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Gjøre rede for og anvende helse-, miljø- og sikkerhetsregelverk og krav som gjelder elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg

Utvikle og beskrive skjemaer med grunnleggende komponenter som brukes i elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg

Utføre og bruke grunnleggende beregninger av relevante størrelser innenfor elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg

Bruke relevante simuleringsprogrammer for dokumentasjon, design og testing av styringssystemer innenfor elektro, hydraulikk, pneumatikk og kjemiske prosesser

Koble opp, teste og feilsøke på automatiserte og manuelle styringssystemer basert på elektroniske, hydrauliske og pneumatiske anlegg og maskiner og utføre målinger som er relevante for fagområdene

Tolke og forklare sammenhengen mellom utførte målinger og beregnede størrelser innenfor elektro, hydraulikk og pneumatikk

Bruke programmer for 2D- og 3D-dataassistert konstruksjon (DAK) og dataassistert produksjon (DAP) til grunnleggende tegning og dokumentasjon

Anvende grunnleggende programmering av styringssystemer innenfor robotisering, automatisering og CNC

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Gjennomføre og dokumentere arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Beskrive risikovurderinger og sikker-jobb-analyse og kjenne til nødvendige rapporteringskrav som er relevante for arbeidsoppgaver

Anvende og gjøre rede for bruk av aktuelle håndverktøy og diagnoseutstyr ved service, utbedring og reparasjoner på maskiner og utstyr, og tolke måleresultater

Bruke metoder og teknikker for overflatebehandling av ulike materialer

Anvende og gjøre rede for bearbeiding av relevante materialer

Beregne kostnader ved arbeidsoppgaver og utarbeide forslag til effektiviseringstiltak

Beskrive og reflektere over logistikken fra innkjøp til gjenvinning av et produkt

Kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper

Gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv

Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi deg mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner ute i en bedrift.

Formålet er å gi deg et godt grunnlag for å velge lærefag og en mulighet for å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter. Du vil få mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag og få opplæring som er relevant for din fremtidige yrkesutøvelse. Her vil du få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene, og få mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på vg3-nivå.

Om du har sans for teknikk, og liker å skape konstruksjoner og utstyr som skal brukes til nytte og vekst for samfunnet vårt. Da ligger veien åpen i et spennende yrke med gode framtidsutsikter.

VG1 TIP gir deg grunnlaget for en mengde tekniske fag innen; plate og sveisefaget, industrimekaniker, kjøretøy, kjemisk og oljerelatert industri.

På TIP lærer du grunnleggende mekaniske teknikker som fresing, dreiing, pneumatikk, elektronikk, boring, montering og sveising. Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig.

Vestlandet bugner av små og store virksomheter innen mekanisk industri.

Alle jobber hardt for å lykkes innenfor sitt område, enten det er grove stål konstruksjoner eller finmekanikk. I dette spennet finnes det et mylder av forskjellige arbeidsoppgaver, noe for enhver smak.

Økonomien kan svinge opp og ned i takt med oljepris og aksjemarked. Dyktige fagfolk vil landet trenge uansett. Gjennom livet må du være villig til å omstille deg til nye oppgaver i takt med utviklingen.

«Den største gleden i arbeidslivet er å se at våre medarbeidere vokser med oppgavene. Det gir nødvendigvis ikke flere ordrer, men er bedriftens fundament for videre vekst.» Trond Mohn

Rull til toppen